+421 915 858 808

info@sehosplus.sk

+421 911 944 221

spravcaobjektov@sehosplus.sk

Naše služby

Upratovanie / cleaning

administratívnych budov
obchodných centrier
priemyselných objektov

Verejné obstarávanie

elektronické aukcie
nákup materiálu, MTZ pre firmy

Upratovacie a čistiace služby

Upratovacie a čistiace služby

Pri práci používame ekologické čistiace prostriedky. Tieto prípravky sú šetrnejšie k životnému prostrediu aj k samotnému používateľovi. Ich používanie nemá vplyv na vyššiu cenu za nami poskytované upratovacie služby. Udržiavané a čisté prostredie je základom pre pohodu Vašich zamestnancov, zákazníkov alebo návštevníkov.Odborné čistenie a upratovanie zlepšuje komfort administratívnych centier, kancelárií, budov štátnej správy, ubytovacích zariadení, obchodných centier, výrobných priestorov, bytov a domov. Presadzujeme sa na trhu kvalitnými službami za prijateľné ceny, vyškoleným personálom používajúcim kvalitné čistiace prostriedky s ohľadom na ochranu životného prostredia. Samozrejmosťou je plnenie individuálnych požiadaviek každého nášho klienta. Dokážeme sa flexibilne prispôsobiť Vašim požiadavkám. Našim cieľom je ušetriť Vám čas a peniaze. Stačí nás kontaktovať radi Vám odpovieme.

Cleaning services

Cleaning services

We use ecological cleaning agents in our work. .These products are more environmentally friendly to the user himself. Their use does not affect the higher price for cleaning services provided by us.A clean and clean environment is the basis for the well-being of your employees, customers and visitors. Professional cleaning and cleaning improves the convenience of administrative centers, offices, government buildings, accommodation facilities, business centers, production facilities.We are promoting the market at high quality services at affordable prices, trained by environmentally friendly cleaners using quality cleaners. It is a matter of course meeting the individual requirements of each of our clients. We can flexibly adapt to your requirements. Our goal is to save you time and money. Just contact us to be happy to answer.

Upratovanie / cleaning

Upratovanie kancelárskych priestorov, Business centier

Naša spoločnosť zabezpečuje upratovacie služby podľa požiadaviek zákazníka na báze 1-2-3-4-5-6-7 dňovej starostlivosti.
  Kancelárie
 • vysýpanie smetných košov a výmena igelitových vreciek
 • vysýpanie triedeného odpadu
 • utieranie prachu na miestach bežne dostupných
 • odstránenie drobných nečistôt z kútov miestností
 • čistenie stolov
 • čistenie dverí na miestach častého dotyku
 • umývanie podláh
 • vysávanie – podľa potreby
  Spoločné priestory
 • vysávanie kobercov
 • umytie podláh
 • utieranie prachu
 • čistenie dverí, zárubní a vypínačov
 • čistenie dlažieb
 • tepovanie kobercov podľa potreby
 • umytie schodov
  Čistenie sociálnych zariadení
 • čistenie WC, spŕch a kúpeľní (dlažba a obklady)
 • dopĺňanie mydiel a papierových obrúskov
 • čistenie a leštenie zrkadiel a ďalších predmetov
 • vysýpanie smetných košov a výmena igelitových vreciek
  Kuchynky
 • umytie podlahy
 • umývanie riadu
 • vyčistenie kuchynského drezu
 • dopĺňanie kuchynských utierok
 • vonkajšie vyčistenie a ošetrenie kuchynskej linky
 • podľa potreby umytie chladničky a mikrovlnnej rúry
  Fajčiarske miestnosti
 • odstránenie obsahu a čistenie popolníkov
 • umytie podlahy a utieranie prachu
  Vonkajšie priestory
 • zametanie betónových a asfaltových porchov
 • umývanie vonkajšej dlažby

Dodáme Vám všetky čistiace prostriedky ako aj ďalší tovar súvisiaci s upratovaním podľa Vášho želania.

  K servisu poskytujeme nasledovné doplnkové služby:
 • umývanie okien
 • tepovanie kobercov a čalúneného nábytku
 • strojové čistenie podláh

Upratovanie obchodných priestorov

Naša spoločnosť zabezpečuje upratovacie práce v obchodoch, showroomoch, zábavných centrách, auto predajniach, nákupných centrách.

Odborne školení pracovníci sa postarajú o Vaše čisté prostredie, ktoré je základom pre pohodu a spokojnosť všetkých Vašich zákazníkov, návštevníkov a zamestnancov. Na činnosti vykonávané našimi pracovníkmi dohliada manažér. Používame vysokokvalitné čistiace prostriedky, ktoré zodpovedajú normám na ochranu životného prostredia.

Cenovú kalkuláciu pri pravidelnom upratovaní vypracujeme výhradne na základe osobnej prehliadky našim manažérom a dohode so zákazníkom o rozsahu a frekvencii upratovacích služieb. Túto obhliadku vykonávame zdarma.

Verejné obstarávanie

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania pre:

  Verejných obstarávateľov a Obstarávateľov formou outsourcingových služieb. Naši pracovníci majú kvalitné a dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti verejného obstarávania a pomôžu Vám nastaviť vyhlásenie zákazky s použitím:
 • multikritériálnych hodnotení,
 • elektronickej aukcie,
 • sociálneho aspektu,
 • aj environmentálneho aspektu,
 • tak. aby výsledok zákazky čo najviac zohľadňoval Vaše potreby.

Pre uchádzačov ponúkame analýzu súťažných podkladov a komplexnou prípravu ponúk, vrátane zabezpečenia celej komunikácie s verejným obstarávateľom počas realizácie zákazky formou žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, žiadostí o nápravu a námietok. Verejné obstarávanie je realizované v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

FIREMNÝ NÁKUP

Služby pre súkromné spoločnosti, firmy
 • s využitím elektronických aukcií, ktoré zabezpečujú úsporu pre vyhlasovateľa vo výške 10-30 % oproti trhovým cenám
 • zadanie požiadavky na nákup, miesto a termín dodania
 • prieskum trhu
 • vyhľadávanie, oslovenie a komunikácia s potencionálnymi dodávateľmi
 • vyhotovenie súťažných podkladov
 • odoslanie
 • vysvetlenie súťažných podkladov
 • zrealizovanie súťaže
 • výber dodávateľa
 • uzatvorenie zmluvy s vybratým dodávateľom

Referencie

 • Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1
 • Úrad vlády SR
 • Ministerstvo vnútra
 • Ministerstvo hospodárstva
 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Ministerstvo životného prostredia
 • Štátna pokladnica
 • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR
 • Krajská prokuratúra Trnava
 • Okresné prokuratúry Dunajská Streda, Galanta, Skalica, Senica; Piešťany, Trnava
 • Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky
 • Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Okresný súd Dunajská Streda
 • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Myjava
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Turá
 • Štátna ochrana prírody
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Sereď
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • Krajský a Okresný súd Nitra
 • Finančná správa - Colné riaditeľstvo
 • Slovenská správa ciest
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • Úrad pre reguláciu hazardných hier
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senec
 • Slovenská konsolidačná a.s.
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno
 • Záchranná zdravotná služba Bratislava
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,Dúbravská cesta 14, Bratislava
 • Národná diaľničná spoločnosť Sereď
 • Národná diaľničná spoločnosť Trnava
 • Národná diaľničná spoločnosť Galanta
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 • Výskumný ústav pôdy a pôdoznalectva
 • DYNAMIK CONSTRUCTION s.r.o.
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Bratislava
 • AVION SHOPPING PARK - Kaufland
 • TOYOTA
 • Compass Ceramic Pools
 • Hamilton club
 • DAKO
 • Electrolux
 • Internorm Slovensko
 • Dom tretieho veku
 • ŽSR Piešťany
 • ŽSR Dunajská Streda
 • ŽSR Nitra
 • Verejné prístavy
 • Dopravný úrad
 • Asistenčné centrum pre Ukrajinu Bottova ulica
 • Asistenčné centrum pre Ukrajinu Pasienky ubytovňa

DOTAZNÍK PRE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE

V prípade záujmu o zamestnanie, prosím vyplňte tento dotazník.

Pracovná pozícia Upratovačka/Upratovač


Koľko rokov praxe máte na pozícii Upratovačka:


Kde a aké priestory Ste upratovali:


Kedy najskôr môžete nastúpiť?


Podnikali ste, alebo podnikáte? Ak áno, v akej oblasti?
V súčasnej dobe ste

 Zamestnaný  Vo výpovednej dobe  Nezamestnaný

Ďalšie údaje, ktoré považujete za dôležité a nie sú súčasťou dotazníka:
Súhlas so spracúvaním osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).Ja dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom KJG a.s., so sídlom Malinovského 800/131 Čachtice, 916 21, IČO: 31439951. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

Kontakt

Objednanie služieb

Kontaktujte nás

SEHOS PLUS s. r. o.

Adresa: Korytnická 5163/2, Bratislava 821 06

Telefón: 0915 858 808